Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky používania služieb portálu rabatt.sk


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) ustanovujú pravidlá medzi obchodnou Spoločnosťou  Kubelet s.r.o. , Jelenia 1, 811 05, Bratislava, IČO: 53 769 678, DIČ: 2121489744, zapísaná v ORSR vedenom OS Bratislava 1, odd. Sro vložka číslo 152567/B - prevádzkovateľom portálu rabatt.sk a poskytovateľom online služieb (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a užívateľom portálu a online služieb (ďalej len „Užívateľ”) portálu rabatt.sk.

 

1 Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Kubelet s.r.o. je prevádzkovateľom internetového portálu (ďalej len „portál“) rabatt.sk. prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať službu prístupu na portál a online posielanie SMS z Portálu. Rozsah podporovaných operátorov na Slovensku a v zahraničí je závislý od stavu externých systémov, ktoré nemusia byť v správe Prevádzkovateľa.

1.2. Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba si objednáva službu poskytovanú Prevádzkovateľom (t.j. prístup k Portálu a online posielanie SMS), ako priamy zákazník.

1.3. Online službami sa rozumie prístup k portálu, prístup k zverejneným informáciám a posielanie SMS. Informácie uložené v systéme spravovanom Prevádzkovateľom sú vlastníctvom Prevádzkovateľa. Všetky práva Prevádzkovateľa sú vyhradené.

1.4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude propagovať a rozosielať SMS s urážlivým, obscénnym, pornografickým alebo protiprávnym obsahom, na základe platných zákonov v krajine doručenia SMS. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah poskytovaných informácií a SMS. Prevádzkovateľ nekontroluje a nie je zodpovedný za obsah jednotlivých textov Užívateľa.

1.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie, prípadne úplné zablokovanie prístupu Užívateľa k portálu a poskytovania služieb, pokiaľ dôjde k porušeniu ľubovoľnej časti VOP zo strany Užívateľa. Užívateľ nemá v takomto prípade nárok žiadať náhradu škody alebo vrátenie úhrad za služby.

1.6. Prevádzkované údaje sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Prevádzkovateľ ukladá (loguje) poslané SMS podľa pravidiel definovaných v zákone č. 351/2011 o elektronických komunikáciách.

 

2 Registrácia

2.1. Prístup k službe posielania SMS je podmienený podpisom zmluvy. 

2.2 Užívateľ súhlasí s manuálnym aj elektronickým spracovaním svojich osobných údajov uvedených pri registrácii v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom vytvorenia, vedenia a spravovania užívateľského účtu a poskytovania služieb

2.3. Registračné údaje budú slúžiť pre spracovanie a tlač daňových dokladov, ktoré budú Užívateľovi automaticky generované.

2.3. O zmene registračných údajov musí Užívateľ upovedomiť Prevádzkovateľa tak, že po prihlásení do portálu aktualizuje svoje registračné údaje. Pokiaľ takúto možnosť nemá povolenú je Užívateľ povinný o zmene informovať Prevádzkovateľa elektronicky alebo písomne.

2.4. Portál zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté Užívateľom, ako titul, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, a to výhradne za účelom ich evidencie a využitia v prípade odosielania poštových zásielok, správy platobného styku s Užívateľom, prípadne využitia údajov k zabezpečeniu komunikácie s Užívateľom prostredníctvom elektronického alebo telekomunikačného média.

2.5. V zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, k evidencii ostatných osobných údajov je potrebný písomný súhlas Užívateľa. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje z tzv. LOG FILES a z nich vyplývajúce "štatistické informácie“.

 

3 Finančné a platobné podmienky

3.1. Ceny online služieb portálu sú stanovené na základe podpísanej zmluvy s Prevádzkovateľom. 

3.2. Prevádzkovateľ je platcom DPH.

3.3. Užívateľ neustále vidí stav svojho kreditu na portáli. Kredit môže navyšovať prostredníctvom priamej platby cez platobnú zónu portálu.

3.4 Po zaplatení prostredníctvom portálu Užívateľovi systém nasledujúci deň automaticky vygeneruje faktúru – daňový doklad so všetkými potrebnými údajmi, ako sú aktuálne uvedené v registrácii.

3.5 Nevyužitý kredit Prevádzkovateľ Užívateľovi neprepláca.

 

4 Ostatné podmienky medzi zmluvnými stranami

4.1. Užívateľ si je vedomý, že informácie, ktoré sú súčasťou obsahu online služieb Prevádzkovateľa sú len informačné a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom.

4.2. Užívateľ nemá nárok požadovať od Prevádzkovateľa odstránenie reklamných odkazov, upútavok alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do online služieb.

4.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a funkčnosť internetových stránok priamo alebo nepriamo prepojených s online službami Prevádzkovateľa.

4.4. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému online služieb. Je v záujme Prevádzkovateľa, aby všetky funkcie online služieb boli poskytované Užívateľom na najlepšej možnej úrovni.

4.5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu prenosových trás internetu, vyžívané technické prostriedky tretích strán, ani technické vybavenie Užívateľa a návštevníkov portálu, resp. zásahu vyššej moci, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku portálu.

4.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania, alebo neschopnosti používať službu, kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol Prevádzkovateľ upozornený na možnosť takýchto škôd.

 

5 Reklamácie

5.1. Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese info(at)rabatt.sk alebo poštou na: Kubelet s.r.o. Jelenia 1, 811 05 Bratislava.

5.2. V prípade pochybenia na strane Prevádzkovateľa, je Užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to formou písomnej reklamácie doručenej prevádzkovateľovi v lehote 10 dní odo dňa, kedy Užívateľ zistil pochybenia, inak toto právo Užívateľa zaniká.

 

6 Text pre reklamné predmety

6.1. Užívateľ môže použiť ľubovoľnú kreatívu vo svojich reklamných predmetoch, ale je povinný použiť nasledovný text v plnom rozsahu a v presnom znení: Registrácia do vernostného programu RABATT - Pošlite SMS v tvare“RABATT KOD_PREVADZKY” na číslo 6662 a môžete pravidelne využívať zvýhodnené ponuky, ktoré Vám zašleme priamo na mobil. Cena spätnej SMS pri registrácii do služby RABATT je max. 0,10 € vrátane DPH a jej zaslaním súhlasíte s prijímaním marketingových správ. Zo služby RABATT sa môžete kedykoľvek odhlásiť poslaním SMS v tvare “RABATT KOD_PREVADZKY STOP” na číslo 6662. Viac info na info(at)rabatt.sk. Prevádzkovateľom služby je Kubelet s.r.o.

 

7 Používanie materiálov zo stránky www.rabatt.sk

7.1. © 2022 Kubelet s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Kubelet s.r.o. zakázané.

 

8 Záverečné ustanovenia

8.1. Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi SR. Zmluvné strany sa dohodli, že príslušným súdom pre vzniknuté spory je všeobecný súd Prevádzkovateľa.

8.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP používania online služieb a portálu zmeniť. Nové znenie podmienok je prevádzkovateľ povinný zverejniť najneskôr 5 pracovných dní pred ich účinnosťou na rovnakom mieste.

8.3. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.07.2022.